感皇恩·休官

作者: 宋代    张纲
解组盛明时,角巾东路。家在深村更深处。扫开三径,坐看一川烟雨。故山休笑我,来何暮。
苦贪富贵,多忧多虑。百岁光阴能几许。醉乡日月,莫问人间寒暑。兴来随短棹,过南浦。

jiě zǔ shèng míng shí ,jiǎo jīn dōng lù 。jiā zài shēn cūn gèng shēn chù 。sǎo kāi sān jìng ,zuò kàn yī chuān yān yǔ 。gù shān xiū xiào wǒ ,lái hé mù 。
kǔ tān fù guì ,duō yōu duō lǜ 。bǎi suì guāng yīn néng jǐ xǔ 。zuì xiāng rì yuè ,mò wèn rén jiān hán shǔ 。xìng lái suí duǎn zhào ,guò nán pǔ 。
解组盛明时,角巾东路。家在深村更深处。扫开三径,坐看一川烟雨。故山休笑我,来何暮。
苦贪富贵,多忧多虑。百岁光阴能几许。醉乡日月,莫问人间寒暑。兴来随短棹,过南浦。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

感皇恩·休官作者: 张纲

相关推荐

  • 张纲
  • 感皇恩