【双调】夜行船 春晓

作者: 元代    朱庭玉
晓角梅花三弄曲,勾引起禁钟楼鼓。曙色将分,漏声才息,残月已沉江渚。
【挂玉钩】迤逦莺啼共燕语,偏向闲庭户。春困佳人睡未足,好梦方惊寤。
淡脸霞,松鬟雾。欲对鸾台,再整妆梳。
【庆宣和】十二帘钩闲控玉,尚掩流苏。嫩寒犹怯透罗襦,绣帏,未出。
【天仙令】晨妆罢,信步向庭隅。晓日楼台,秋千院宇。那更杜鹃催,春事
归欤。怜红爱紫无限心,空自长吁。
【离亭煞】伤春欲待留春住,留春不住随春去。凭谁寄与,问春归去归何处?
只见覆莓苔糁落花,衬榆英铺香絮,又见潋滟池塘涨绿。纵不为五更风,管多因
半夜雨。秋夜
秋夜谁家砧杵声?不管有人愁听。倦客伤心,披衣独步,踏遍绿苔幽径。
【庆宣和】仙鼠翻风舞画楹,月色偏明。地龙经雨唱空庭,露华,乍冷。
【天仙令】人初静,寂寞旅魂惊。玉宇澄澄,银河耿耿。帘幕夜寒生,月淡
风清。惊鸟绕枝栖未宁,蛩雁哀鸣。
【离亭煞】怯单衣渐觉西风劲,想多情不念东阳病。对景动羁怀,添客恨增
归兴。近玉阑,临金井,早是离人闷哽。桂子散清香,梧桐弄碎影。悔悟
无限莺花慵管领,恐似沈郎多病。宋玉伤哉,安仁老矣,衰鬓怕临明镜。
【挂玉钩】草草花花一梦惊,断了乔行径。大着多情换寡情,闹里宜寻静。
有况味,无踪影。废尽功夫,误了前程。
【庆宣和】若是自家空藏瓶,梦撒撩丁,花姑不重女猱轻,任谁,见哽。
【天仙令】千金废,火上弄冻凌。他尽是劳成,咱都是志诚。博得个好儿名,
那里施呈。而今纵有双秀才,谁是苏卿?
【离亭煞】早收心拘束定疏狂性,倒大来耳根清净,头轻眼明。跳出面糊盆,
迷魂寨,玻璃井。折莫恁漫天张网罗,遍地剜坑阱,莫想他自家夜行,被你甜句
儿啜来奸,虚脾儿赚得省。

xiǎo jiǎo méi huā sān nòng qǔ ,gōu yǐn qǐ jìn zhōng lóu gǔ 。shǔ sè jiāng fèn ,lòu shēng cái xī ,cán yuè yǐ chén jiāng zhǔ 。晓角梅花三弄曲,勾引起禁钟楼鼓。曙色将分,漏声才息,残月已沉江渚。
 【guà yù gōu 】yǐ lǐ yīng tí gòng yàn yǔ ,piān xiàng xián tíng hù 。chūn kùn jiā rén shuì wèi zú ,hǎo mèng fāng jīng wù 。 【挂玉钩】迤逦莺啼共燕语,偏向闲庭户。春困佳人睡未足,好梦方惊寤。
dàn liǎn xiá ,sōng huán wù 。yù duì luán tái ,zài zhěng zhuāng shū 。淡脸霞,松鬟雾。欲对鸾台,再整妆梳。
 【qìng xuān hé 】shí èr lián gōu xián kòng yù ,shàng yǎn liú sū 。nèn hán yóu qiè tòu luó rú ,xiù wéi ,wèi chū 。 【庆宣和】十二帘钩闲控玉,尚掩流苏。嫩寒犹怯透罗襦,绣帏,未出。
 【tiān xiān lìng 】chén zhuāng bà ,xìn bù xiàng tíng yú 。xiǎo rì lóu tái ,qiū qiān yuàn yǔ 。nà gèng dù juān cuī ,chūn shì  【天仙令】晨妆罢,信步向庭隅。晓日楼台,秋千院宇。那更杜鹃催,春事
guī yú 。lián hóng ài zǐ wú xiàn xīn ,kōng zì zhǎng yù 。归欤。怜红爱紫无限心,空自长吁。
 【lí tíng shà 】shāng chūn yù dài liú chūn zhù ,liú chūn bú zhù suí chūn qù 。píng shuí jì yǔ ,wèn chūn guī qù guī hé chù ? 【离亭煞】伤春欲待留春住,留春不住随春去。凭谁寄与,问春归去归何处?
zhī jiàn fù méi tái shēn luò huā ,chèn yú yīng pù xiāng xù ,yòu jiàn liàn yàn chí táng zhǎng lǜ 。zòng bú wéi wǔ gèng fēng ,guǎn duō yīn 只见覆莓苔糁落花,衬榆英铺香絮,又见潋滟池塘涨绿。纵不为五更风,管多因
bàn yè yǔ 。 qiū yè 半夜雨。 秋夜
 qiū yè shuí jiā zhēn chǔ shēng ?bú guǎn yǒu rén chóu tīng 。juàn kè shāng xīn ,pī yī dú bù ,tà biàn lǜ tái yōu jìng 。 秋夜谁家砧杵声?不管有人愁听。倦客伤心,披衣独步,踏遍绿苔幽径。
 【qìng xuān hé 】xiān shǔ fān fēng wǔ huà yíng ,yuè sè piān míng 。dì lóng jīng yǔ chàng kōng tíng ,lù huá ,zhà lěng 。 【庆宣和】仙鼠翻风舞画楹,月色偏明。地龙经雨唱空庭,露华,乍冷。
 【tiān xiān lìng 】rén chū jìng ,jì mò lǚ hún jīng 。yù yǔ chéng chéng ,yín hé gěng gěng 。lián mù yè hán shēng ,yuè dàn  【天仙令】人初静,寂寞旅魂惊。玉宇澄澄,银河耿耿。帘幕夜寒生,月淡
fēng qīng 。jīng niǎo rào zhī qī wèi níng ,qióng yàn āi míng 。风清。惊鸟绕枝栖未宁,蛩雁哀鸣。
 【lí tíng shà 】qiè dān yī jiàn jiào xī fēng jìn ,xiǎng duō qíng bú niàn dōng yáng bìng 。duì jǐng dòng jī huái ,tiān kè hèn zēng  【离亭煞】怯单衣渐觉西风劲,想多情不念东阳病。对景动羁怀,添客恨增
guī xìng 。jìn yù lán ,lín jīn jǐng ,zǎo shì lí rén mèn gěng 。guì zǐ sàn qīng xiāng ,wú tóng nòng suì yǐng 。 huǐ wù 归兴。近玉阑,临金井,早是离人闷哽。桂子散清香,梧桐弄碎影。 悔悟
 wú xiàn yīng huā yōng guǎn lǐng ,kǒng sì shěn láng duō bìng 。sòng yù shāng zāi ,ān rén lǎo yǐ ,shuāi bìn pà lín míng jìng 。 无限莺花慵管领,恐似沈郎多病。宋玉伤哉,安仁老矣,衰鬓怕临明镜。
 【guà yù gōu 】cǎo cǎo huā huā yī mèng jīng ,duàn le qiáo háng jìng 。dà zhe duō qíng huàn guǎ qíng ,nào lǐ yí xún jìng 。 【挂玉钩】草草花花一梦惊,断了乔行径。大着多情换寡情,闹里宜寻静。
yǒu kuàng wèi ,wú zōng yǐng 。fèi jìn gōng fū ,wù le qián chéng 。有况味,无踪影。废尽功夫,误了前程。
 【qìng xuān hé 】ruò shì zì jiā kōng cáng píng ,mèng sā liáo dīng ,huā gū bú zhòng nǚ náo qīng ,rèn shuí ,jiàn gěng 。 【庆宣和】若是自家空藏瓶,梦撒撩丁,花姑不重女猱轻,任谁,见哽。
 【tiān xiān lìng 】qiān jīn fèi ,huǒ shàng nòng dòng líng 。tā jìn shì láo chéng ,zán dōu shì zhì chéng 。bó dé gè hǎo ér míng , 【天仙令】千金废,火上弄冻凌。他尽是劳成,咱都是志诚。博得个好儿名,
nà lǐ shī chéng 。ér jīn zòng yǒu shuāng xiù cái ,shuí shì sū qīng ?那里施呈。而今纵有双秀才,谁是苏卿?
 【lí tíng shà 】zǎo shōu xīn jū shù dìng shū kuáng xìng ,dǎo dà lái ěr gēn qīng jìng ,tóu qīng yǎn míng 。tiào chū miàn hú pén , 【离亭煞】早收心拘束定疏狂性,倒大来耳根清净,头轻眼明。跳出面糊盆,
mí hún zhài ,bō lí jǐng 。shé mò nín màn tiān zhāng wǎng luó ,biàn dì wān kēng jǐng ,mò xiǎng tā zì jiā yè háng ,bèi nǐ tián jù 迷魂寨,玻璃井。折莫恁漫天张网罗,遍地剜坑阱,莫想他自家夜行,被你甜句
ér chuò lái jiān ,xū pí ér zuàn dé shěng 。儿啜来奸,虚脾儿赚得省。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

【双调】夜行船 春晓作者: 朱庭玉

简介

朱庭玉( “庭”或作“廷”) ,生平、里籍均不详。

相关推荐

 • 朱庭玉
 • 夜行船