金人捧露盘·送范东叔给事帅维扬

作者: 宋代    高似孙
下明光,违宣曲,上扬州。玉帐暖、十万貔貅。梅花照雪,月随歌吹到江头。牙樯锦缆,听雁声、夜宿瓜州。
南山客,东山妓,蒲萄酒,鹔鹴裘。占何逊、杜牧风流。琼花红叶,做珠帘、十里遨头。竹西歌吹,理新曲、人在春楼。

xià míng guāng ,wéi xuān qǔ ,shàng yáng zhōu 。yù zhàng nuǎn 、shí wàn pí xiū 。méi huā zhào xuě ,yuè suí gē chuī dào jiāng tóu 。yá qiáng jǐn lǎn ,tīng yàn shēng 、yè xiǔ guā zhōu 。
nán shān kè ,dōng shān jì ,pú táo jiǔ ,sù shuāng qiú 。zhàn hé xùn 、dù mù fēng liú 。qióng huā hóng yè ,zuò zhū lián 、shí lǐ áo tóu 。zhú xī gē chuī ,lǐ xīn qǔ 、rén zài chūn lóu 。
下明光,违宣曲,上扬州。玉帐暖、十万貔貅。梅花照雪,月随歌吹到江头。牙樯锦缆,听雁声、夜宿瓜州。
南山客,东山妓,蒲萄酒,鹔鹴裘。占何逊、杜牧风流。琼花红叶,做珠帘、十里遨头。竹西歌吹,理新曲、人在春楼。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

金人捧露盘·送范东叔给事帅维扬作者: 高似孙