声声慢·和陆景思黄木香

作者: 宋代    史可堂
羞朱妒粉,染雾裁云,淡然苍佩仙裳。半额蜂妆,莫道梳洗家常。碧罗乱萦小带,翠虬寒、一架清香。春思苦,倚晴娇无力,如待韩郎。
密幄笼芳吟夜,任露沾轻袖,月转空梁。弱骨柔姿,偏解勾引诗狂。遗细碎金满地,恨无情、风送韶光。间画永,看青青、垂蔓过墙。

xiū zhū dù fěn ,rǎn wù cái yún ,dàn rán cāng pèi xiān shang 。bàn é fēng zhuāng ,mò dào shū xǐ jiā cháng 。bì luó luàn yíng xiǎo dài ,cuì qiú hán 、yī jià qīng xiāng 。chūn sī kǔ ,yǐ qíng jiāo wú lì ,rú dài hán láng 。
mì wò lóng fāng yín yè ,rèn lù zhān qīng xiù ,yuè zhuǎn kōng liáng 。ruò gǔ róu zī ,piān jiě gōu yǐn shī kuáng 。yí xì suì jīn mǎn dì ,hèn wú qíng 、fēng sòng sháo guāng 。jiān huà yǒng ,kàn qīng qīng 、chuí màn guò qiáng 。
羞朱妒粉,染雾裁云,淡然苍佩仙裳。半额蜂妆,莫道梳洗家常。碧罗乱萦小带,翠虬寒、一架清香。春思苦,倚晴娇无力,如待韩郎。
密幄笼芳吟夜,任露沾轻袖,月转空梁。弱骨柔姿,偏解勾引诗狂。遗细碎金满地,恨无情、风送韶光。间画永,看青青、垂蔓过墙。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

声声慢·和陆景思黄木香作者: 史可堂